Ngày đăng: 05/05/15
Ngày 24-04-2015, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).


Dưới đây là nghị quyết đại hội:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

INTIMEX GROUP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỐ:   01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

 

Căn cứ:

-  Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-   Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex;

-  Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Tập đoàn Intimex tổ chức ngày 24/4/2015;

-  Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

 • Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

Kim ngạch XNK               :         590 triệu USD

Tổng doanh thu                 :         14.800 tỷ đồng

             Lợi nhuận trước thuế         :         38 tỷ đồng

             Lợi nhuận sau thuế            :         30 tỷ đồng

 • Kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên Công ty nắm giữ tỉ lệ vốn trên 51%

 Kim ngạch                        :         475 triệu USD

Tổng doanh thu                 :         20.770 tỷ đồng

    Lợi nhuận                         :         Cổ tức tối thiểu 20%

 • Hoạt động kinh doanh:  Định hướng “tập trung chuyên sâu – nâng cao giá trị” làm mục tiêu chiến lược trong sự phát triển toàn Tập đoàn.

Đẩy mạnh phát triển tập trung theo chiều sâu các ngành nông sản truyền thống, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững hệ thống chuỗi khép kín ‘mạng lưới thu mua nguyên liệu - chế biến - thương mại’.

 • Hoạt động đầu tư:

+      Tham gia đầu tư mua bán doanh nghiệp nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

+      Tham gia đầu tư vào các đơn vị/hộ nông dân trồng cây cà phê tại vùng nguyên liệu trọng điểm khu vực Tây Nguyên theo chương trình cà phê bền vững như: 4C, UTZ, Rainforest…

+      Củng cố công tác đầu tư thông qua việc rà soát lại toàn bộ hoạt động sản xuất tại các nhà máy chế biến nông sản trong toàn hệ thống nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

- Nguồn vốn và sử dụng vốn: 

Tăng vốn điều lệ từ 202 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, với tỉ lệ chi trả 10% vốn điều lệ.

1. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 202.684.620.000 đồng.

2. Vốn điều lệ tăng: 20.268.462.000 đồng.

3. Vốn điều lệ sau khi tăng:  222.953.082.000 đồng. 

Giai đoạn 2: Phần vốn điều lệ còn lại chưa tăng sẽ giao cho HĐQT Công ty xem xét phương thức, chọn cổ đông chiến lược và thời điểm thích hợp để tăng. 

 • Tỷ lệ biểu quyết:
  • Đồng ý:  17.507.559 cổ phần tương ứng 87,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành:

        Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • Kết quả kinh doanh năm 2014 như sau:

Kim ngạch XNK               :         558 triệu USD

Tổng doanh thu                 :         13.431 tỷ đồng

              Lợi nhuận trước thuế         :         30,3 tỷ đồng

             Lợi nhuận sau thuế            :         27,8 tỷ đồng

 • Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Kim ngạch XNK               :         590 triệu USDTổng doanh thu                 :         14.800 tỷ đồng

            Lợi nhuận trước thuế         :         38 tỷ đồng

            Lợi nhuận sau thuế            :         30 tỷ đồng

 • Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

 • Đồng ý:  17.507.559 cổ phần tương ứng 87,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Tỷ lệ biểu quyết:

 • Đồng ý:  17.507.559 cổ phần tương ứng 87,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015,      cụ thể:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

 • Tổng thù lao HĐQT năm 2014:             364.000.000 đồng
 • Tổng thù lao BKS năm 2014:                169.000.000 đồng

Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 :

 • Tổng thù lao HĐQT năm 2015:             364.000.000 đồng
 • Tổng thù lao BKS năm 2015:                169.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Đồng ý:  17.507.559 cổ phần tương ứng 87,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Số tiền

I. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

 

2.940.551.072

II. Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

 

27.842.480.558

Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2014

 

30.783.031.630

Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế):

 

 

1. Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển (*)

30%

9.200.000.000

2. Trích bổ sung quỹ khen thưởng

1,5%

460.000.000

3. Trích bổ sung quỹ phúc lợi (**)

2,5%

854.569.630

4. Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% trên vốn điều lệ

66%

20.268.462.000

      Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 theo quy định của pháp luật.

Dự kiến mức chi cổ tức 2015: tối thiểu 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

 • Đồng ý:  17.507.559 cổ phần tương ứng 87,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

 • Tỷ lệ biểu quyết:

+  Đồng ý:  17.507.559 cổ phần tương ứng 87,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và đã được  87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Đỗ Hà Nam

 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015:

 
 
Các cổ đông về dự đại hội

 

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Intimex Group - trình bày báo cáo tại đại hội

 

Ông Ngô Xuân Nam - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Intimex Group - trình bày báo cáo

 

Bà Phan Hồng Huê - thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Intimex Group - trình bày báo cáo

 

Cổ đông đóng góp ý kiến

 

Biểu quyết thông qua các báo cáo tại đại hội

 

Đoàn chủ tọa biểu quyết
 

Dự án

 • VIDEO CLIP

Quảng cáo