Ngày đăng: 20/03/15

 

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để tải về thư mời đại hội cổ đông năm 2015, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông năm 2015

2. Giấy ủy quyền

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để tải về tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Tài liệu gồm có: 
1.    Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
2.    Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kết hoạch năm 2015
3.    Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015
4.    Báo cáo kiểm toán độc lập
5.    Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014
6.    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán 2015
7.    Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
8.    Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo