Ngày đăng: 12/09/14
Ngày 25-04-2014, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).

Dưới đây là nghị quyết đại hội:


 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN INTIMEX

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỐ:       01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

 

Căn cứ:

-  Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-   Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Intimex;

-  Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP tập đoàn Intimex tổ chức ngày 25/4/2014;

- Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

 

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua báo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

-         Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

Kim ngạch XNK                   :           600 triệu USD

Tổng doanh thu                    :           14.900 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế           :           50 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế              :           37,5 tỷ đồng

-         Kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên Công ty nắm giữ tỉ lệ vốn trên 51%

Kim ngạch                             :           472 triệu USD

Tổng doanh thu                    :           17.198 tỷ đồng

Lợi nhuận                              :           Cổ tức tối thiểu 18%

      -Hoạt động kinh doanh: Tiếp tục lấy định hướng “đa ngành, đa nghề, đa quốc gia” làm mục tiêu chiến lược trong sự phát triển toàn Tập đoàn

  • Hoạt động đầu tư:

+ Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê XK tại Đăk Mil với tổng mức đầu tư dự án là 47 tỷ đồng.

+ Xem xét xây dựng Tổng kho dịch vụ ngoại quan tại Đồng Nai với tổng dự toán 80 tỷ.

            + Đầu tư Văn phòng mới phù hợp với quy mô phát triển của Tập đoàn.

Tại các công ty thành viên: đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê XK tại Bảo Lộc (Công ty cổ phần Intimex Bảo Lộc), giai đoạn 1 tổng mức đầu tư dự án là 44 tỷ đồng; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê Mỹ Phước 2 tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương) tổng dự toán 80 tỷ.

         -         Tỷ lệ biểu quyết:

 +   Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

-         Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2013:

Kim ngạch XNK                   :           560 triệu USD

Tổng doanh thu                    :           13.950 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế           :           31,8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế              :           29,4 tỷ đồng

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Kim ngạch XNK                   :           600 triệu USD

Tổng doanh thu                    :           14.900 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế           :           50 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế              :           37,5 tỷ đồng

 

-         Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

 

 Tỷ lệ biểu quyết:

 +   Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

+   Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán năm 2014, cụ thể:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

-         Tổng thù lao HĐQT năm 2013:                  286.000.000 đồng

-         Tổng thù lao BKS năm 2013:                     169.000.000 đồng

 

Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 :

-         Tổng thù lao HĐQT năm 2014:                  364.000.000 đồng

-         Tổng thù lao BKS năm 2014:                     169.000.000 đồng

 

      -         Tỷ lệ biểu quyết:

+ Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận:

CHỈ TIÊU

Tỉ lệ

Số tiền

1.  Lợi nhuận sau thuế TNDN

2.  Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ chưa phân phối (Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012)

3.      Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

 

 

100%

29.409.758.350

 

2.485.291.646

26.924.466.704

Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)

 

 

4.      Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển

7%

1.809.600.704

5.      Trích quỹ Dự phòng tài chính

15%

4.038.670.000

6.      Trích quỹ Khen thưởng trên lợi nhuận

1,5%

403.867.000

7.      Trích quỹ Phúc lợi trên lợi nhuận

1,5%

403.867.000

8.   Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% trên vốn điều lệ

75%

20.268.462.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 theo quy định của pháp luật.

Dự kiến mức chi cổ tức 2014: tối thiểu 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

       -         Tỷ lệ biểu quyết:

+   Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, Điều lệ hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông:

Sửa đổi nội dung của điều 19 khoản 1

Nội dung: “Số lượng thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị có 3 thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên” thành “Số lượng thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị có 4 thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên”.

        -    Tỷ lệ biểu quyết:
+ Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết ở trên, ĐH đã nhất trí bầu sung 1 thành viên mới để đủ số lượng như vừa thống nhất tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Minh Kỳ 17.469.318 phiếu bầu đạt 87,19% số phiếu bầu

Chiếu theo điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội Bà Nguyễn Thị Minh Kỳ đã trúng cử thêm vào thành viên HĐQT.
 

 Sửa đổi nội dung của điều 19 khoản 4: tiêu chuẩn thành viên HĐQT được sửa đổi với nội dung chi tiết như sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực kinh doanh về quản lý, tổ chức thực hiện vực sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty.

c. Có hiểu biết về pháp luật và các nội dung cơ bản hiện hành của Nhà nước về quản lý sản xuất và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp;

d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết

f. Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp.”

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Đồng ý: 17.479.171 cổ phần tương ứng 87,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và đã được 87,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Đỗ Hà Nam


Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014:
 
 
 Các cổ đông về dự đại hội
 
 
 Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
 
 Ông Ngô Xuân Nam - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
 
 Các cổ đông biểu quyết
 
 Bà Phan Hồng Huê, Thành viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty, trình  bày báo cáo
 
 Toàn cảnh đại hội
 
 Cổ đông đóng góp ý kiến
 
 Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
 
 Ra mắt HĐQT mới gồm 4 thành viên
 

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo