Ngày đăng: 16/04/19

Mời quý cổ đông bấm vào ĐÂY để tải về tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019 gồm có: 

1.    Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2.    Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

3.    Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

4.    Báo cáo Kiểm toán

5.    Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018

6.    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán 2019

7.    Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo