Ngày đăng: 17/04/18

Mời quý cổ đông bấm vào ĐÂY để tải về tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 gồm có: 

1.    Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2.    Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

3.    Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

4.    Báo cáo Kiểm toán

5.    Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017

6.    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán 2018

7.    Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo