Ngày đăng: 24/04/17

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để tải về tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. 

Tài liệu gồm có: 

1.    Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2.    Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

3.    Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017

4.    Báo cáo Kiểm toán và Báo cáo Tài chính

5.    Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016

6.    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán 2017

7.    Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

8.    Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty

9.    Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo