Ngày đăng: 13/04/16

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để tải về tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. 

Tài liệu gồm có: 
1.    Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2.    Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kết hoạch năm 2016
3.    Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016
4.    Báo cáo kiểm toán độc lập
5.    Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015
6.    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán 2016
7.    Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
8.    Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo