Ngày đăng: 12/09/14
 THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1.   Thời gian:  08  giờ 00 phút – Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2013

2.   Địa điểm:   Tòa nhà Văn phòng Quốc hội tại TPHCM

Số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM

3.   Nội dung Đại hội:

a.   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

b.   Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về HĐKD Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

c.   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012;

d.   Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán năm 2013;

e.   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

f.   Các nội dung khác..

4.   Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên trang web của Công tyhttp://www.intimexhcm.com, từ ngày 19/4/2013

5.    Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Intimex, tính đến 16 giờ 00 phút ngày 31/3/2013.

6.   Các vấn đề khác:

Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền theo qui định.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại/hoặc fax (số: 08.38201754) cho Công ty trước ngày 22/4/2013. Điện thoại liên hệ: 84 8 38201998 (28) hoặc 0919.038860 gặp chị Mỹ Lan;

                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                CHỦ TỊCH

                                                                         (Đã ký)

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ĐỖ HÀ NAM

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: 

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để download và xem tài liệu đại hội, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông năm 2013

2. Chương trình ĐHCĐ 2013
3. Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2013

4. Giấy ủy quyền

 

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo